Skip to main content

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Xây dựng hệ thống kho lạnh bảo quản khoai tây Lạng Sơn

-A A +A

 

 THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Xây dựng hệ thống kho lạnh bảo quản khoai tây Lạng Sơn

 

Ngày 05/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 05/10/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn (bao gồm: bản gốc Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 0314870164 chứng nhận lần đầu ngày 02/01/2019, do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp).

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020; điểm a khoản 2 điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:

1. Chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng hệ thống kho lạnh bảo quản khoai tây Lạng Sơn của Công ty cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 26/12/2018,  Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 0314870164 chứng nhận lần đầu ngày 02/01/2019.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động: Từ ngày 05/10/2022.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư (Quyết định số 02/QĐ-ĐNLS ngày 04/10/2022 của Công ty cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn).

 2. Sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện như sau:

- Công ty cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn tự thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản.

- Việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và của pháp luật có liên quan.

- Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu Công ty cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.