Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 23/8/2022 thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2025 (Hội đồng điều phối vùng). Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng cùng với các Ủy viên là Thứ trưởng và tương đương của các Bộ và cơ quan ngang Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng,  Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Ủy viên Thường trực của Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, Hội đồng còn có 01 Ủy viên là đại diện chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu thuộc cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp vùng và 01 Ủy viên là đại diện có uy tín của cộng đồng doanh nghiệp của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Hội đồng điều phối vùng có các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Việc thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025 là để cụ thể hóa Nghị quyết số 96/NQ-CP, ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng điều phối vùng nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía bắc. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên kết vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía bắc. Các nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối liên kết vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện gồm 4 lĩnh vực chính: (1) Liên kết phát triển kinh tế-xã hội vùng trung du và miền núi phía bắc; (2) Điều phối phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía bắc, trong đó một số lĩnh vực ưu tiên điều phối: Quản lý phát triển vùng; Hợp tác với các nước bạn Lào, an ninh quốc phòng; Hợp tác về phát triển du lịch gắn với bản sắc dân tộc vùng Tây Bắc. (3) Điều phối thực hiện Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (4) Nội dung, lĩnh vực khác theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Phùng Vinh – Sở Kế hoạch và Đầu tư