Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

-A A +A

 

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đề nghị xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luận của Nhà nước, có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) tỉnh Lạng Sơn năm 2022 như sau:

1. Đối tượng khen thưởng

1.1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh và hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

1.2. Doanh nhân là công dân Việt Nam, giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc (hoặc Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc) doanh nghiệp.

2. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng

3.1. Đối với doanh nghiệp

- Đơn vị đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; Doanh thu, Lợi nhuận, nộp ngân sách 8 tháng đầu năm 2022 đạt trên 70% kế hoạch năm;

- Chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định của pháp luật;

- Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động;

- Thực hiện tốt quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, pháp luật lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tích cực tham gia đóng góp các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, tham gia các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.

3.2. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tín dụng

Ngoài các tiêu chí quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu tại khoản 2.1, mục 2 ở trên thì các doanh nghiệp hoạt động tín dụng phải bảo đảm: hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng so với kế hoạch năm; dư nợ tín dụng, nguồn vốn huy động tăng so với năm trước; thực hiện tốt các chủ trương của ngành (tỷ lệ nợ quá hạn/nợ xấu đảm bảo đúng mức quy định của ngành; quỹ có số dư nợ cho vay tăng so với năm trước).

3.3. Đối với doanh nhân

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có đổi mới công tác quản lý, điều hành; ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới, các sáng kiến trong quá trình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả.

- Tạo việc làm ổn định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp.

- Tại thời điểm xét khen thưởng, doanh nghiệp do doanh nhân quản lý, điều hành phải đáp ứng được các tiêu chí quy định tại mục 2.1 (đối với doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh); mục 2.2 (đối với doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tín dụng) của Hướng dẫn này.

4. Số lượng khen thưởng

- Đối với doanh nghiệp: Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, lựa chọn tối đa 25 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022.

- Đối với doanh nhân: Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, lựa chọn tối đa 20 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

5. Hồ sơ khen thưởng

5.1. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (kèm theo danh sách, biểu tóm tắt thành tích).

- Biên bản họp xét Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị.

- Báo cáo thành tích: Báo cáo thành tích của doanh nghiệp (theo mẫu 01), Báo cáo thành tích doanh nhân (theo mẫu 02); có đóng bìa, có xác nhận của đơn vị. Đề nghị các đơn vị trong báo cáo cung cấp đầy đủ số liệu doanh thu, lợi nhuân, số nộp ngân sách, số lao động, số tiền nộp BHXH, chi tiết số tiền và nội dung các hoạt động an sinh xã hội (Số liệu tính đến 31/8/2022).

5.2. Số lượng: 03 bộ.

5.3. Thời gian phương thức nộp hồ sơ:

Các đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn: Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 10/9/2022. Nếu sau thời gian trên, đơn vị không có hồ sơ trình khen thưởng coi như không đề nghị khen thưởng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng TĐKT và hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 20/9/2022, để tổng hợp, xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các hiệp hội, hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đủ điều kiện, tiêu chuẩn lập hồ sơ khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, bảo đảm quyền lợi của các doanh nghiệp, doanh nhân góp phần tôn vinh, động viên doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích, có đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

Link tải văn bản kèm theo: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28816