Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp chờ giải trình

-A A +A

 

THÔNG BÁO

Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp chờ giải trình

 _______________________

 

Căn cứ Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ khoản 6 Điều 75, khoản 5 Điều 77 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Cục thuế tỉnh tại Công văn số 442/CT-KK ngày 04/04/2022 v/v phối hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Ngày 09/06/2022  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật cảnh báo trên Hệ thống hậu kiểm doanh nghiệp và ban hành Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp chờ giải trình đối với 270 doanh nghiệp, chi nhánh.

 (Danh sách kèm theo Thông báo này)

Thông báo vi phạm yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc đối tượng vi phạm đến trụ sở của Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến doanh nghiệp và Cục thuế tỉnh và các chi cục thuế quản lý trực tiếp được biết để phối hợp trong việc xem xét nội dung giải trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định./.

 

Link dah sách kè theo https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28790