Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Em muốn hỏi: Em muốn giảm vốn điều lệ về mức trước khi tăng thì phải làm hồ sơ để giảm vốn điều lệ thì thủ tục như thế nào ?

Trả lời

Theo Khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020

Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

Hồ sơ gồm

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

3. Thông báo

4. Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Tên của bạn
Số điện thoại:
Địa chỉ email
ht@gmail.com