Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nâng cao chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (DDCI) năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

-A A +A

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu lực hiện quả trong quản lý; kịp thời tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; phấn đấu cải thiện rõ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong, ngoài nước để tập chung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

- Phát huy kết quả đạt được, nỗ lực và quyết tâm cải thiện các chỉ số DDCI của Sở góp phần cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh, phấn đấu nâng mức điểm và xếp hạng DDCI của Sở lên đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng của tỉnh; Cải thiện tích cực các chỉ số ở mức thấp/xếp hạng dưới trung vị bao gồm: “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”, “Chi phí thời gian", “Chi phí không chính thức”, “Cạnh tranh bình đẳng”.

- Thúc đẩy thi đua nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội giữa các Sở, ban, ngành và địa phương để từ đó tạo động lực cải cách hành chính một cách quyết liệt và đồng bộ, trong đó tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ công; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại Kế hoạch số 15/KH-UBND.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện tích cực tăng ít nhất 03 bậc trong bảng xếp loại chỉ số thành phần PCI năm 2022.