Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 04/2022

-A A +A

Tình hình đăng ký kinh doanh: Trong tháng đã tiếp nhận và xử lý 247 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Các hồ sơ đều được tiếp nhận đúng quy trình, xử lý đúng hạn theo quy định. Cụ thể: 86 hồ sơ đăng ký thành lập mới (trong đó: đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là 48 hồ sơ, Chi nhánh VP đại diện, địa điểm là 38 hồ sơ); 161 hồ sơ thay đổi, khác. Cung cấp Hồ sơ của 03 doanh nghiệp và thông tin đăng ký doanh nghiệp của 55 doanh nghiệp; Rà soát thông tin thực hiện thông báo vi phạm đối với 274 doanh nghiệp; cung cấp Hồ sơ của 15 doanh nghiệp và cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp của 32 doanh nghiệp cho các cơ quan.

                                                                              Nguồn: Phòng Đăng ký kinh doanh