Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

-A A +A

1. Quán triệt, phổ biến tuyên truyền các văn bản về công tác cải cách tư pháp

 

Triển khai tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành về công tác cải cách tư pháp, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

 

2. Tham gia xây dựng, hoàn thiện, thi hành chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng

 

Tích cực tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Kết luận số 19-KL/TW, ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng Đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026); Đề án số 292-ĐA/ĐĐQH15 ngày 20/10/2021 của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026).

 

Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực, không phù hợp với thực tiễn; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, theo đúng các quy định của pháp luật.

 

Tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 15/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.