Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Lịch làm việc tuần Ngày 14/07/2014 đến ngày 18/07/2014 của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc Lê Minh Thanh ( từ thứ hai, ngày 14/07 đến thứ sáu, ngày 18/07/2014 )

 

Thứ hai

Ngày 14/07

Thứ ba

Ngày 15/18

Thứ tư

Ngày 16/18

Thứ năm

Ngày 17/18

Thứ sáu

Ngày 18/07

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp thẩm định B/C diễn tập PT

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra ĐLập

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra ĐLập

 

           

 

Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Hoàn ( từ thứ hai, ngày 14/07 đến thứ sáu, ngày 18/07/2014 )

 

Thứ hai

Ngày 14/07

Thứ ba

Ngày 15/18

Thứ tư

Ngày 16/18

Thứ năm

Ngày 17/18

Thứ sáu

Ngày 18/07

Sáng

TT BCDD KV TB

KT trường THPT Tân Thành HL

Tđ vkiện dt quân sự

Tđ vkiện dt quân sự

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tđ vkiện dt quân sự

Tđ vkiện dt quân sự

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó giám Hoàng Xuân Thuận ( từ thứ hai, ngày 14/07 đến thứ sáu, ngày 18/07/2014 )

 

Thứ hai

Ngày 14/07

Thứ ba

Ngày 15/18

Thứ tư

Ngày 16/18

Thứ năm

Ngày 17/18

Thứ sáu

Ngày 18/07

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm vệc tại cơ quan

Làm vệc tại cơ quan

Lễ tôn vinh HMNĐ

Chiều

Làm vệc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Tiểu ban

công tác cửa khẩu

Làm vệc tại cơ quan

Làm vệc tại cơ quan

 

 

Phó giám đốc Lê Văn Thắng ( từ thứ hai, ngày 14/07 đến thứ sáu, ngày 18/07/2014 )

 

Thứ hai

Ngày 14/07

Thứ ba

Ngày 15/18

Thứ tư

Ngày 16/18

Thứ năm

Ngày 17/18

Thứ sáu

Ngày 18/07

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đi học

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan