Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Lịch làm việc tuần Ngày 25/03/2013, đến ngày 29/03/2013 của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

 

Giám đốc Lê Minh Thanh ( từ thứ hai, ngày 25/03 đến thứ sáu, ngày 29/03/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 25/03

Thứ ba

Ngày 26/03

Thứ tư

Ngày 27/03

Thứ năm

Ngày 28/03

Thứ sáu

Ngày 29/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hội thảo do ADB tổ chức tại Hà Giang

Hội thảo do ADB tổ chức tại Hà Giang

Từ Hà Giang về

Chiều

Họp ủy ban chấp hành tỉnh ủy

Đi Hà Giang

Hội thảo do ADB tổ chức tại Hà Giang

Hội thảo do ADB tổ chức tại Hà Giang

Từ Hà Giang về

 

 

Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Hoàn ( từ thứ hai, ngày 25/03 đến thứ sáu, ngày 29/03/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 25/03

Thứ ba

Ngày 26/0303

Thứ tư

Ngày 27/03

Thứ năm

Ngày 28/03

Thứ sáu

Ngày 29/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp tại UB tỉnh

Họp TT NTM

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó giám đốc Trịnh Kim Phượng ( từ thứ hai, ngày 25/03 đến thứ sáu, ngày 29/03/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 25/03

Thứ ba

Ngày 26/0303

Thứ tư

Ngày 27/03

Thứ năm

Ngày 28/03

Thứ sáu

Ngày 29/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp TB báo cáo MT tại sở TN&MT

Họp TB báo cáo MT tại sở TN&MT

Họp HĐ xét đào tạo thạc sĩ của tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó giám đốc Hoàng Xuân Thuận ( từ thứ hai, ngày 25/03 đến thứ sáu, ngày 29/03/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 25/03

Thứ ba

Ngày 26/0303

Thứ tư

Ngày 27/03

Thứ năm

Ngày 28/03

Thứ sáu

Ngày 29/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Công tác Hà Nội( Hội nghị tổng kết 25 năm FDI )

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan