Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Lịch làm việc tuần Ngày 05/11/2012, đến ngày 09/11/2012 của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

 Giám đốc Lê Minh Thanh ( từ thứ hai, ngày 05/11 đến thứ sáu, ngày 09/11/2012 )


 


Thứ hai

Ngày 05/11


Thứ ba

Ngày 06/11


Thứ tư

Ngày 07/11


Thứ năm

Ngày 08/11


Thứ sáu

Ngày 09/11


Sáng


Làm việc tại cơ quan


Họp UBND Tỉnh


Họp UBND Tỉnh


Họp UBND Tỉnh


Làm việc tại cơ quan


Chiều


Công bố quyết định thanh tra các DA bệnh viện tuyến huyện


Họp UBND Tỉnh


Họp UBND Tỉnh


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan

 

 Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Hoàn ( từ thứ hai, ngày 05/11 đến thứ sáu, ngày 09/11/2012 )


 


Thứ hai

Ngày 05/11


Thứ ba

Ngày 06/11


Thứ tư

Ngày 07/11


Thứ năm

Ngày 08/11


Thứ sáu

Ngày 09/11


Sáng


Gs cùng HĐ


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Chiều


Họp CB TT


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan

 

 Phó giám đốc Trịnh Kim Phượng ( từ thứ hai, ngày 05/11 đến thứ sáu, ngày 09/11/2012 )


 


Thứ hai

Ngày 05/11


Thứ ba

Ngày 06/11


Thứ tư

Ngày 07/11


Thứ năm

Ngày 08/11


Thứ sáu

Ngày 09/11


Sáng


Làm việc tại cơ quan


Dự tập huấn công tác giám định tư pháp


Dự tập huấn công tác giám định tư pháp


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Chiều


Làm việc tại cơ quan


Dự tập huấn công tác giám định tư pháp


Dự tập huấn công tác giám định tư pháp


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan

 

 Phó giám đốc Hoàng Xuân Thuận ( từ thứ hai, ngày 05/11 đến thứ sáu, ngày 09/11/2012 )


 


Thứ hai

Ngày 05/11


Thứ ba

Ngày 06/11


Thứ tư

Ngày 07/11


Thứ năm

Ngày 08/11


Thứ sáu

Ngày 09/11


Sáng


Họp UB về xử lý QĐ 49


Lảm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Chiều


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan