Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
80/KH-SKHĐT 14-03-2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
123 13-03-2023 V/v phiếu khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
75/KH-SKHĐT 07-03-2023 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
76/KH-SKHĐT 07-03-2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023
71/KH-SKHĐT 06-03-2023 Kế hoạch Hoạt động về chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
430/SKHĐT-ĐKKD 03-03-2023 V/v trả lời kiến nghị của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2023
68/KH-SKHĐT 03-03-2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
436/SKHĐ-ĐKKD 03-03-2023 V/v truyên truyền các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động đăng ký tài khoản và định kỳ tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp
50/KH-SKHĐT 20-02-2023 Kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
51/KH-SKHĐT 20-02-2023 Kế hoạch Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023
49/KH-SKHĐT 17-02-2023 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2023 của UBND tỉnh
47/KH-SKHĐT 17-02-2023 Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023
48/KH-SKHĐT 17-02-2023 Kế hoạch Thực hiện công tác thanh niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
46/KH-SKHĐT 16-02-2023 Kế hoạch thực hiện Công tác dân vận năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
44/KH-SKHĐT 16-02-2023 Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
33/KH-SKHĐT 09-02-2023 Kế hoạch triển khai theo dõi thi hành pháp luật năm 2023
28/KH-UBND 07-02-2023 Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
27/KH-SKHĐT 02-02-2023 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023
173/SKHĐT-VP 31-01-2023 Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
20/QĐ-SKHĐT 31-01-2023 Về việc kiện toàn Ban biên tập tin trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
22/KH-SKHĐT 22-01-2023 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023
16/KH-SKHĐT 17-01-2023 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
19/SKHĐT-QLĐTNNS 05-01-2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch vận động, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
2667/SKHĐT-THKTXH 08-12-2022 Về việc đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
2620/SKHĐT-QLĐTNNS 01-12-2022 V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài năm 2022
362/KH-SKHĐT 30-11-2022 Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung năm 2022
2471/SKHĐT-THKTXH 15-11-2022 V/v đề nghị báo cáo kết quả tổ chức triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh
SKHĐT-QLĐTNNS 11-11-2022 Thực hiện báo cáo, đánh giá thực hiện dự án đầu tư
2366/SKHĐT-QLĐTC 04-11-2022 V v Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới
337a/KH-SKHĐT 27-10-2022 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
328/KH-SKHĐT 21-10-2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
150/QĐ-SKHĐT 20-10-2022 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022
325/KH-SKHĐT 17-10-2022 Kế hoạch triển Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về phát động Phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" giai đoạn 2022 - 2025
2165/SKHĐT-THKTXH 14-10-2022 Về việc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc
2181/SKHĐT-THKTXH 14-10-2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị
2070/SKHĐT-THKTXH 03-10-2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ KH năm 2023
2007/SKHĐT-ĐKKD 27-09-2022 V/v Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã 9 tháng đầu năm 2022
298/KH-SKHĐT 21-09-2022 Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030
1944/SKHĐT-VP 20-09-2022 V/v chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2022.
139/QĐ-SKHĐT 19-09-2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn