Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
659/QĐ-UBND 16-04-2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
2307/QĐ-UBND 25-11-2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế
100/QĐ-SKHĐT 18-07-2019 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư
101/QĐ-SKHĐT 18-07-2019 Quyết định Ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sửa đổi lần 02)
102/QĐ-SKHĐT 18-07-2019 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1020/QĐ-UBND 31-05-2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
795/QĐ-UBND 26-04-2019 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
2603/QĐ-UBND 19-12-2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế
2326/QĐ-UBND 13-11-2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
128/QĐ-SKHĐT 01-10-2018 Quyết định Ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư
129/QĐ-SKHĐT 01-10-2018 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư
151/TB-SKHĐT 25-07-2018 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
75/QĐ-UBND 19-06-2018 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
72/QĐ-SKHĐT 14-06-2018 Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
70/QĐ-SKHĐT 13-06-2018 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc
71/QĐ-SKHĐT 13-06-2018 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
758/QĐ-UBND 23-04-2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (bản đúng)
655/QĐ-UBND 11-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
302/QĐ-UBND 05-02-2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHĐT tỉnh Lạng Sơn
1939/QĐ-UBND 25-10-2016 Quy định trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn