Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
118/KH-SKHĐT 30-06-2020 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
893/SKHĐT-THKTXH 20-06-2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025
93/KH-SKHĐT 15-05-2020 Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020
609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN 27-04-2020 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/
79/KH-SKHĐT 16-04-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
64/QĐ-SKHĐT 15-04-2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
62/QĐ-SKHĐT 15-04-2020 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
367/SKHĐT-ĐKKD 13-03-2020 V/v nắm bắt tình hình hoạt động và khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
24/KH-SKHĐT 07-02-2020 Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
20/KH-UBND 30-01-2020 Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21/KH-SKHĐT 23-01-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
05/KH-SKHĐT 08-01-2020 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
309/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-STNMT-SLĐTBXH-CT 31-12-2019 Hướng dẫn liên ngành về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐ ND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1642/SKHĐT-KGVX 13-11-2019 V/v báo cáo thực hiện xã hội hóa các hoạt động GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường
1423/SKHĐT-THQH 02-10-2019 V/v báo cáo tình hình KTXH năm 2019 và xây dựng Kế hoạch năm2020
1277/SKHĐT-DNKTTT 04-09-2019 Vv lấy ý kiến dự thảo chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh
211/TB-SKHĐT 26-08-2019 TB Kết quả kiểm tra Dự án đầu tư Nhà máy gạch tuynel công suất 15 triệu viên QTC/năm thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
1197/SKHĐT-ĐKKD 22-08-2019 V/v một số đối tượng mạo danh cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh để lừa đảo
992/SKHĐT-THQH 15-07-2019 Vv khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
979/SKHĐT-KTN 11-07-2019 V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020
974/SKHĐT-ĐKKD 10-07-2019 Thông báo đăng trên thông tin đại chúng Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp năm 2019
939/SKHĐT-KTN 03-07-2019 Về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu
863/SKHĐT-DNKTTT 24-06-2019 Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
71/QĐ-SKHĐT 15-05-2019 Quyết định chấm dứt hoạt động Hợp đồng tác kinh doanh Cửa hàng miễn thuế Tân Thanh - Lạng Sơn và thu hồi Quyết định 2393/GP
627/SKHĐT-ĐKKD 15-05-2019 Đề nghị góp ý vào phiếu khảo sát doanh nghiệp và cung cấp số liệu doanh nghiệp khảo sát DDCI năm 2019
104/KH-SKHĐT 06-05-2019 Kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, nành (DDCI) của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
54/QĐ-SKHĐT 05-04-2019 Quyết định chấm dứt dự án ĐTXD Chợ Việt Anh Khu cửa khẩu Chi Ma huyện Lộc Bình
79/CTr-SKHĐT 03-04-2019 Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của Sở
18/TB-ĐKKD 02-04-2019 V/v cập nhật tình trạng giải thể của doanh nghiệp
76/Kh-SKHĐT 31-03-2019 Kế hoach thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019
74/KH-SKHĐT 27-03-2019 Kế hoạch Kiểm tra doanh nghiệp và dự án đầu tư Quí II năm 2019
274 /SKHĐT-TTr 13-03-2019 V/v phối hợp kiểm tra thông tin của Ông Nguyễn Tiến Hùng
1423/SKHĐT-THQH 10-03-2019 V/v báo cáo tình hình KTXH năm 2019 và xây dựng Kế hoạch năm2020
50/KH-SKHĐT 06-03-2019 Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019
41/KH-SKHĐT 20-02-2019 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
39/KH-SKHĐT 18-02-2019 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
37/KH-SKHĐT 12-02-2019 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019
29/KH-SKHĐT 28-01-2019 KH phòng chống tham nhũng; thực hành TK chống lãng phí năm 2019
22/KH-SKHĐT 21-01-2019 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
21/KH-SKHĐT 21-01-2019 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019
18/KH-SKHĐT 18-01-2019 Kế hoạch triển khai công tác Pháp chế năm 2019
17/KH-SKHĐT 18-01-2019 Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2019
16/KH-SKHĐT 18-01-2019 Kế hoạch về việc triển khai công tác tư pháp năm 2019
08/KH-SKHĐT 07-01-2019 Kế hoạch xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
1583/SKHĐT-DNKKTTTN 03-12-2018 về việc đăng tải dự thảo chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1586 /SKHĐT-DNKTTTN 02-12-2018 V/v góp ý hố sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1567/SKHĐT-DNKTTT 30-11-2018 V/v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
161/QĐ-SKHĐT 30-11-2018 Quyết định chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Nà Tâm, thành phố Lạng Sơn
1536/SKHĐT-ĐKKD 26-11-2018 V/v đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ
1494/SKHĐT-ĐKKD 16-11-2018 Về việc tham dự Chương trình “Hướng dẫn triển khai và thực hiện các quy định về nhãn hàng hóa và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện”.
227/KH-SKHĐT 12-11-2018 Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2018
226/Kh-SKHĐT 08-11-2018 Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
149/QĐ-UBND 08-11-2018 Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
221 /KH-TCTLN 2115 31-10-2018 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
140 /QĐ-SKHĐT 29-10-2018 Quyết định thu hồi tiền qua thanh tra Sở Lao động TB - XH
139/QĐ-SKHĐt 25-10-2018 Quyết định chấm dứt hoạt động dự án khai thác đá vôi mỏ Chằm Mỏ Phiếu, Hữu Lũng - DNTN Hoàng Lan
139/QĐ-SKHĐT 25-10-2018 Quyết định chấm dứt hoạt động dự án khai thác đá vôi mỏ Chằm Mỏ Phiếu, Hữu Lũng - DNTN Hoàng Lan
214/KH-SKHĐT 24-10-2018 Kế hoạch triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Kế hoạch về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công anhướng dẫn thi hành Nghị Định số 83/2017/NĐ-CP
1338/KL-SKHĐT 19-10-2018 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về QL, thực hiện DA ĐT công do Sở LĐTBXH làm chủ đầu tư
1336/SKHĐT-KTN 18-10-2018 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn
1331 /SKHĐT-ĐKKD 17-10-2018 V/v đôn đốc triển khai thực hiện chỉ số DDCI, PCI năm 2018.
207/KH-SKHDTD 09-10-2018 Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
205/KH-SKHĐT 08-10-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
1240/SKHĐT-THQH 01-10-2018 V/v đề nghị xây dựng báo cáo KTXH và đầu tư công năm 2018, KH năm 2019
200/KH-SKHĐT 29-09-2018 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
1137/SKHĐT-ĐKKD 12-09-2018 V/v triển khai nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2018
1116/SKHĐT-ĐKKD 06-09-2018 V/v chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018.
1080/SKHĐT-DNKTTTTN 31-08-2018 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề cương Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
1027 /SKHĐT-DNKTTT 21-08-2018 Công văn đề nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020
165/Kh-SKHĐT 08-08-2018 Kế hoạch thực hiện `Năm dân vận chính quyền` năm 2018
875 /SKHĐT-DNKTTT 20-07-2018 V/v cung cấp thông tin và số liệu tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã
150/KH-SKHĐT 20-07-2018 Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàntỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.
818/SKHĐT-DNKTTT 12-07-2018 V/v tăng cường tuyên truyền chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
742/SKHĐT-THQH 29-06-2018 V/v Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch KT-XH năm 2019
738/SKHĐT-KTN 29-06-2018 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án PPP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Quyết định thành lập BCĐ các dự án PPP
715/SKHĐT-KTN 25-06-2018 V/v đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019
121/KH-SKHĐT 21-06-2018 Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
71/KH-SKHĐT 20-06-2018 Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn
74/QĐ-SKHĐT 19-06-2018 Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
115/KH-SKHĐT 13-06-2018 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018
114/KH-SKHĐT 12-06-2018 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
587/SKHĐT-DNKTTTT 30-05-2018 V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2018
576 /SKHĐT-DNKTTTN 25-05-2018 Vv lấy ý kiến đăng thông tin dự thảo NQ, QĐ về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
551/SKHĐT-ĐKKD 21-05-2018 V/v thông báo thay đổi thời gian tập huấn công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số PCI, DDCI năm 2018
454/SKHĐT-XTĐT 17-05-2018 Phối hợp đăng tải thông tin “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn
541/SKHĐT-KTĐN 17-05-2018 V/v đề nghị phối hợp báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án ODA giai đoạn 1993-2017
535/SKHĐT-KTN 15-05-2018 V/v dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018
60/QĐ-SKHĐT 03-05-2018 Quyết định chấm dứt hoạt động dự án Bãi đỗ xe và dịch vụ ăn nghỉ 168
59/QĐ-SKHĐT 03-05-2018 Quyết định chấm dứt hoạt động dự án khai thác đá vôi làm VLXDTT mỏ Lân Hấp, xã Yên Vượng, Hữu Lũng - Cty.Trường An
455/SKHĐT-DNKTTT 24-04-2018 V/v xây dựng báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
488/SKHĐT-VP 23-04-2018 V/v khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường XD, chỉnh đốn Đảng.
435/SKHĐT-DNKTTT 19-04-2018 V/v hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM.
46/QĐ-SKHĐT 11-04-2018 Quyết định về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của dự án đầu tư Xưởng sản xuất lắp ráp đồng hồ điện tử lịch vạn niên
391/SKHĐT-DNKTTT 11-04-2018 V/v công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
389/SKHĐT-KGVX 10-04-2018 V/v báo cáo tình hình công tác phòng chống mối trong các trường học
374 /SKHĐT-TTXTĐT 06-04-2018 v/v phối hợp với tạp chí Việt Nam Business Forum tuyên truyền
42/QĐ-SKHĐT 03-04-2018 Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác đá vôi làm VLXDTT mỏ Minh Quý - Cty.Minh Quý
65/KH-SKHĐT 29-03-2018 Kế hoạch khảo sát thông tin, tình hình hoạt động, phát triển của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bản tỉnh Lạng Sơn
55/KH-SKHĐT 16-03-2018 Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
54/KH-SKHĐT 09-03-2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018