Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
27/KH-SKHĐT 02-02-2023 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023
20/QĐ-SKHĐT 31-01-2023 Về việc kiện toàn Ban biên tập tin trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
173/SKHĐT-VP 31-01-2023 Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
22/KH-SKHĐT 22-01-2023 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023
2667/SKHĐT-THKTXH 08-12-2022 Về việc đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
2620/SKHĐT-QLĐTNNS 01-12-2022 V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài năm 2022
362/KH-SKHĐT 30-11-2022 Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung năm 2022
2471/SKHĐT-THKTXH 15-11-2022 V/v đề nghị báo cáo kết quả tổ chức triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh
SKHĐT-QLĐTNNS 11-11-2022 Thực hiện báo cáo, đánh giá thực hiện dự án đầu tư
2366/SKHĐT-QLĐTC 04-11-2022 V v Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới
337a/KH-SKHĐT 27-10-2022 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
328/KH-SKHĐT 21-10-2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
150/QĐ-SKHĐT 20-10-2022 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022
325/KH-SKHĐT 17-10-2022 Kế hoạch triển Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về phát động Phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" giai đoạn 2022 - 2025
2165/SKHĐT-THKTXH 14-10-2022 Về việc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc
2181/SKHĐT-THKTXH 14-10-2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị
2070/SKHĐT-THKTXH 03-10-2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ KH năm 2023
2007/SKHĐT-ĐKKD 27-09-2022 V/v Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã 9 tháng đầu năm 2022
298/KH-SKHĐT 21-09-2022 Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030
1944/SKHĐT-VP 20-09-2022 V/v chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2022.
139/QĐ-SKHĐT 19-09-2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
292/KH-SKHĐT 15-09-2022 Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
1895/SKHĐT-QLĐTC 15-09-2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
290/KH-SKHĐT 12-09-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
290/KH-SKHĐT 12-09-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
272/KH-SKHĐT 25-08-2022 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025"
125/QĐ-SKHĐT 18-08-2022 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022
1638/SKHĐT-THKTXH 17-08-2022 Về việc phối hợp nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo KT-XH định kỳ
1631/SKHĐT-QLĐTNNS 16-08-2022 Về việc đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
120/QĐ-SKHĐT 09-08-2022 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư
119/QĐ-SKHĐT 09-08-2022 Quyết định ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1517/SKHĐT-THKTXH 04-08-2022 Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
1502/SKHĐT-ĐKKD 03-08-2022 V/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp quý II năm 2022
116/QĐ-SKHĐT 29-07-2022 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
1420/SKHĐT-QLĐTNNS 25-07-2022 V/v Đôn đốc gửi CV và báo cáo chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết NQ số 08/2019/NQ-HĐND và NQ số 15/2021/NQ-HĐND
212/KH-SKHĐT 30-06-2022 Kế hoạch Cải thiện chỉ số PCI của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022
211/HD-SKHĐT 30-06-2022 Hướng dẫn khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1216/SKHĐT-QLĐTC 28-06-2022 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022
1077/SKHĐT-ĐKKD 08-06-2022 Đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022
142/KH-SKHĐT 11-05-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022