Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
309/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-STNMT-SLĐTBXH-CT 31-12-2019 Hướng dẫn liên ngành về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐ ND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1948/QĐ-UBND 05-10-2018 Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
1948/QĐ-UBND 05-10-2018 Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
21/2016/NQ-HĐND 12-09-2018 NQ Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020
385/HDLN 04-11-2017 Hướng dẫn liên ngành quy định trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định hỗ trợ đầu tư, nghiệm thu dự án hoàn thành, thanh quyết toán khoản hỗ trợ đầu tư từ chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
02/2017/QĐ-UBND 02-09-2017 Quyết định về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
984/SKHĐT-DNKTTT 17-08-2017 V/v hoàn thiện tổng hợp tài liệu về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể